నీళ్ల కోసం ఆడవాళ్లు చంకన పిల్లల్ని ఎత్తుకొని మైళ్ళ కొద్దీ నడుస్తూ కొండలెక్కి దిగుతూ నెత్తి పైన కుండలు మోయటం చూసి చలించిపోయింది సింథియా కోయినిగ్ ఇందుకు పరిష్కారం గా తేలిగ్గా దొర్లించుకుపోయే నీళ్ల చక్రాలని ఆవిష్కరించింది. ఈమె తయారు చేసిన వాటర్ వీల్ పేరు వెల్లో.ప్రస్తుతం అనేక దేశాలకు ఈ నీళ్ల చక్రాలు పంపిస్తోంది.

Leave a comment