శారీరిక ధారుడ్యాన్ని పరిశీలించుకునేందుకు 50 అధ్యయన నివేదికలను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ ఆస్ట్రేలియా నాయకత్వాన ఒక నిపుణుల బృందం అధ్యయనం చేసి ఇచ్చిన సరికొత్త నివేదిక లో ఇప్పటి పిల్లల్లో శారీరిక సామర్ధ్యం తగ్గిపోతోంది. ఈ విశ్లేషణ ప్రకారం తిండి పుష్టి తగ్గిపోయింది. శారీరిక శ్రమ తగ్గింది . ఇళ్లల్లో వంట పాత్రల సైజు కూడా తగ్గింది. ఆరునుంచి 17 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల పిల్లలో తల్లితండ్రుల్లో ఉన్న ఫిట్ నెస్ కూడా లేకపోవటానికి కారణం ఎక్కువసేపు టీవీ చూడటం వీడియో గేమ్స్ శారీరిక శ్రమ ఎంత మాత్రం లేకపోవటం వ్యాయామాలు క్రీడలు ఏవీ లేకపోవటం వల్ల బరువుగా ఉండటం కారణాలంటున్నారు. 26 దేశాల నుంచి రెండు కోట్ల మంది పిలల్లపై ఈ అధ్యయనం జరిగింది. 5 నుంచి 15 నిమిషాల వ్యవధిలో ఈ పిలల్లు ఎంత దూరం పరిగెత్తుతారు? వారి వయసు తిండి వివరాలు పరిగెత్తే సమయంలో హృదయ స్పందన హృదయ నాళికలో పనిచేసే తీరు రికార్డు చేసారు. ఫిట్ నెస్ లో తల్లితండ్రుల కంటే 1. 5 శాతం తక్కువగా వున్నారని బాల బాలికల విషయం పెద్ద తేడా ఏమీ లేదని తేల్చారు. మానవ శక్తీ సామర్ధ్యాలకు సంబంధించి శాస్త్ర వెతలు ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు తయారుచేస్తూనే ఉంటారు.
Categories
WhatsApp

పిల్లల్లో క్షీణిస్తున్న శారీరిక సామర్ధ్యం

శారీరిక ధారుడ్యాన్ని పరిశీలించుకునేందుకు 50 అధ్యయన నివేదికలను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌత్ ఆస్ట్రేలియా నాయకత్వాన ఒక నిపుణుల బృందం అధ్యయనం చేసి ఇచ్చిన సరికొత్త నివేదిక లో ఇప్పటి పిల్లల్లో శారీరిక సామర్ధ్యం తగ్గిపోతోంది. ఈ విశ్లేషణ ప్రకారం తిండి పుష్టి తగ్గిపోయింది. శారీరిక శ్రమ తగ్గింది . ఇళ్లల్లో వంట పాత్రల సైజు కూడా తగ్గింది. ఆరునుంచి 17 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల పిల్లలో తల్లితండ్రుల్లో ఉన్న ఫిట్ నెస్ కూడా లేకపోవటానికి కారణం ఎక్కువసేపు టీవీ చూడటం వీడియో గేమ్స్  శారీరిక శ్రమ ఎంత మాత్రం లేకపోవటం వ్యాయామాలు క్రీడలు ఏవీ లేకపోవటం వల్ల బరువుగా ఉండటం కారణాలంటున్నారు. 26 దేశాల నుంచి రెండు కోట్ల మంది పిలల్లపై ఈ అధ్యయనం జరిగింది. 5 నుంచి 15 నిమిషాల వ్యవధిలో ఈ పిలల్లు ఎంత దూరం పరిగెత్తుతారు? వారి వయసు తిండి వివరాలు పరిగెత్తే  సమయంలో హృదయ స్పందన హృదయ నాళికలో పనిచేసే తీరు రికార్డు చేసారు. ఫిట్ నెస్ లో తల్లితండ్రుల కంటే 1. 5 శాతం తక్కువగా వున్నారని బాల బాలికల విషయం పెద్ద తేడా ఏమీ లేదని తేల్చారు. మానవ శక్తీ సామర్ధ్యాలకు సంబంధించి శాస్త్ర వెతలు ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు తయారుచేస్తూనే ఉంటారు.

Leave a comment