వందలాది స్త్రీలు కన్నుల పండుగలాగా రంగు రంగుల చీరెలతో పాల్గొన్న నారీ-2018కార్యక్రమం సింగపూర్ లో తెలుగు సమాజం ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సింగపూర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ కూడా సాధించారు. తెలుగు వారి సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే చీరెలకు ప్రత్యేకత ఎప్పటికి తగ్గదు అని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నిరూపించారు.

Leave a comment