ఉలి దెబ్బలు తినే రాయి శిల్పంగా మారుతుంది. నిప్పు సెగ తగిలి కరిగి జారి తినే బంగారం అందమైన ఆభరణం రూపంలోకి మారుతుంది. మనిషి అంటే కష్టాల కొలిమిలో కరిగితే జీవితం విలువ తలిసి వస్తుంది. ఉత్తర ప్రదేశ్ కు చెందిన పత్తి త్రిపాఠీ కూడా అంతే అమెరికా వలన వెళ్ళిన అమ్మా నాన్న ఆంక్షల మద్యని పెరిగింది. వైవాహిక జీవితం కూడా సాఫీగా నడవలేదు. ఒక ఛానల్ లో యాంకర్ గా చేరాక, ఆర్ధికంగా స్థిరంగా నిలబడ గలిగాక స్వీయ అనుభావల నేపధ్యంలో ఎదిగిన తనలాంటి ఎందరో మహిళల స్ఫూర్తిని ఇతరులకు పంచాలి అనుకుంది. గత ఐదేళ్ళుగా శారీ టు సూట్స్ పేరు తో వ్యాపార వేత్తలు, విజయ పదంలో ఎదిగిన వాళ్ళ ముఖ చిత్రాలతో కేలెండర్ లో వేస్తుంది. ఇందుకు అమెరికా లొనీ 15 స్వచ్చంద సంస్థలు సాయం అందిస్తున్నాయి. 2017 కాలెండర్ లోమాలాలా, రేణు ఖతార్, రూపా ఉన్నికృష్ణన్ లాంటి వాళ్ళ ఫోటోలున్నాయి. ఫోటోలతో పాటు వాళ్ళ విజయ గాధలు కాలెండర్ లో వుంటాయి.
Categories
WoW

‘శారీటు సూట్స్’ ఎందరికో స్ఫూర్తి

ఉలి దెబ్బలు తినే రాయి శిల్పంగా మారుతుంది. నిప్పు సెగ తగిలి కరిగి జారి తినే బంగారం అందమైన ఆభరణం రూపంలోకి మారుతుంది. మనిషి అంటే కష్టాల కొలిమిలో కరిగితే జీవితం విలువ తలిసి వస్తుంది. ఉత్తర ప్రదేశ్ కు చెందిన పత్తి త్రిపాఠీ కూడా అంతే అమెరికా వలన వెళ్ళిన అమ్మా నాన్న ఆంక్షల మద్యని పెరిగింది. వైవాహిక జీవితం కూడా సాఫీగా నడవలేదు. ఒక ఛానల్ లో యాంకర్ గా చేరాక, ఆర్ధికంగా స్థిరంగా నిలబడ గలిగాక స్వీయ అనుభావల నేపధ్యంలో ఎదిగిన తనలాంటి ఎందరో మహిళల స్ఫూర్తిని ఇతరులకు పంచాలి అనుకుంది. గత ఐదేళ్ళుగా శారీ టు సూట్స్ పేరు తో వ్యాపార వేత్తలు, విజయ పదంలో ఎదిగిన వాళ్ళ ముఖ చిత్రాలతో కేలెండర్ లో వేస్తుంది. ఇందుకు అమెరికా లొనీ 15 స్వచ్చంద సంస్థలు సాయం అందిస్తున్నాయి. 2017 కాలెండర్ లోమాలాలా, రేణు ఖతార్, రూపా ఉన్నికృష్ణన్ లాంటి వాళ్ళ ఫోటోలున్నాయి. ఫోటోలతో పాటు వాళ్ళ విజయ గాధలు కాలెండర్ లో వుంటాయి.

Leave a comment