అందంగా ఉండటం అంటే సన్నగా పొట్ట లేకుండా ఉంటారు కదా. మౌరిటేనియా ఆఫ్రికా లో ఆడపిలల్లో బరువుగా ఉంటేనే అందం ఇంటికి ప్రతిష్ట అనుకుంటారు. ఒకవేళ సన్నగా ఉంటే తిండి పెట్టడం లేదని పరువు పోతుందని ఆడపిల్లలను ఫ్యాట్ ఫార్మ్ లో చేర్చి మరి తిండి తినిపిస్తారు. రోజుకి 16,000 కేలరీలు తినాలి. ఆడపిల్లలు పెళ్ళయ్యాక భర్త కూడా భార్య సన్నబడకుండా సరిగ్గా పోషించటం లేదు అనుకుంటారని ఆమెను నిరంతరం తినే లాగా చూస్తారట.

Leave a comment