తేలికగా స్టైల్ గా ఫ్యాన్సీ గా ఉండే ఆర్గంజా మెటీరియల్ తో చేసిన లాంగ్ గౌన్ లు ఈ వేసవికి ఎంతో బాగుంటాయి.ఫ్రాక్స్ కు ఆర్గంజా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఈ మెటీరియల్ తో తయారైన దుస్తులకు బంగారు ఆభరణాలు సూట్ కావు. మెరుపులు మెరిసే ఫ్రీ సిల్క్ వీవ్ తో ఆర్గంజా అందంగా ఈవినింగ్ పార్టీలకు కూడా బాగుంటుంది. 14 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు ఈ ఫ్రాక్స్ చాలా అందంగా సూట్ అవుతాయి.

Leave a comment