నీలిరంగు, కడుపు నిండిన భవన కలిగిస్తుంది అంటున్నారు ఎక్సపర్ట్.డైనింగ్ గది గొడలకు వేస్తే ఆకలిని తగిస్తుంది అంటున్నారు. డైటింగ్ చేయలేక    ,బరువు తగ్గే మార్గాలు కోసం వెతికే వాళ్లు కొసం జరిగే రిసర్చ్ లకు కొరవలేదు.ఊరికే కాలక్షెపం కోసం ఏదో ఒకటి నోట్లో వేసుకొనే అలవాటు ఉంటే దాన్ని తగించుకోమంటున్నారు.చెక్కర ను పూర్తిగా మనేయాలి.చల్లని వస్తువు తినను అని నిషేధం పెట్టుకొంది.శిరీరనికి ఎక్కువ ఆహరం ఇవ్వకుండా వుంచాలి. దానివల్ల ఇంకో ఎక్కువ ఆహారం తీసుకొనే ప్రమాదం ఉంది.రాత్రి భోజనంలో పోటిన్స్ వుండాలి.శరీరం గురించి తప్పని సరిగ్గా ఆలోచించాలి.శరీరం పైన శ్రద్ద పెట్టాలి.ముందు డేటింగ్ ను అలవాటు చేసుకోవాలి.వ్యాయామాలు శరీరం నికి ప్రశాంతం ఇస్తాయి.అలజడి లేని మానసిక స్థితిలో ఆహారపు అలవాట్లు అదుపు లో ఉంటాయి.

Leave a comment