వానల్లో తడవకుండా డిజైనర్ వాటర్ ప్రూఫ్ పాంచోస్ రెడీ టు వేర్ గా వచ్చాయి. సిల్క్ అండ్ కాటన్ పాంచోస్ పోల్క డాట్స్, త్రిడీ ప్రింట్స్,లైన్స్, ఫ్లోరల్ యానిమల్ లో అనేక రంగుల్లో వచ్చాయి.ఆన్ లైన్ లో ఆఫ్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్న పాంచోస్ ముసురు పట్టిన రోజుల్లో టెన్షన్ ఫ్రీ గా గడిపేయచ్చు.

Leave a comment