బాగా ఎండగా ఉంటేనే సన్ స్క్రీన్ అవసరం అనుకుంటారు సాధారణంగా కానీ ఎండగా ఉన్నా లేకపోయినా వాతావరణంలో సంబంధం లేకపోయినా ఏడాది మొత్తం సన్ స్క్రీన్ రాసుకోవల్సిందే.ఈ సన్ స్క్రీన్ ముఖ్యంగా మెడతో పాటు ఎండపడే భాగాలన్నింటికి రాసుకోవాలి.సన్ స్క్రీన్ వల్ల మొహం జిడ్డుగా అనిపిస్తే కాస్త పౌడర్ రాసుకుంటే జిడ్డు పోతుంది.ఎండలోకి వెళ్లేముందు రాసుకోవాలి.ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి రాసుకుంటేనే ఎండకు చర్మం దెభ్బతినకుండా ఉంటుంది.

Leave a comment