సంతోషంగా వుండాలి కరెక్టే మరి ఆ సంతోషపు చిరునామా ఎక్కడ? సన్మార్గంలో వెళితే మనస్స్ సంతోషంగా శాంతిగా ఉంటుంది.ఇప్పుడో పరిశోధన ఫలితం ఉదార బుద్ధి సంతోషాన్ని ఇవ్వడంలో ముందుంటుందని తెలిసింది. స్వార్థంలో ఉండేవారి కంటే ఉదారంగా ప్రవర్తించే వారు సంతోసంగా ఉన్నట్లు పరిశోధనలో తేల్చారు పరిశోధకులు.ఔదార్యనైజం మొదడులోని ఆల్ట్రాస్టిక్ ప్రదేశాన్ని చైతన్య వంతం చేయడమే ఇందుకు కారణమని ,ఆ ప్రదేశానికి సంతోషానికి నడుమ అనుసంధానం ఉందన్నాయి పరిశోధనలు.ఎవరికైనా ఏదైనా ఇవ్వటంలో దొరికే సంతోషం ఎల్లలు లేనిదన్నారు.

Leave a comment