పుస్తకాలు చదవటం ఆరోగ్యం అంటున్నారు ఇప్పటి అధ్యయనాలు కార్టిసాల్ వంటి ఒత్తిడి చేసే హార్మోన్స్ స్థాయిలను నియంత్రించాలంటే ఒక మంచి పుస్తకాన్ని దీక్షగా లీనమై చదివితే చాలు. యాంగ్జయిటీ పెంచే కార్యకలాపాలు ఆలోచనలు మనిషిని స్థిమితంగా ఉండనివ్వవు. మందులు కూడా ఒక స్థాయిలో పని చేయవు. ఆ సమయవలో పుస్తక పఠనం సంగీతం వినటంతో ఒత్తిడి స్థాయిలు తగ్గిపోతాయి. ఇలా చేస్తే 67 శాతం యాంగ్జైటీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. మూడు బాగవుతుంది. చదవటంలో ఉండే మ్యాజిక్ ఇది.

Leave a comment