మ్యాచింగ్ లేకుండా ఒక పట్టాన అమ్మాయిలకు ఏ వస్తువు నచ్చదు.దుద్దులు,గాజులు,ఉంగరాలు అన్ని మ్యాచింగ్ కావాల్సిందే.ఇప్పుడు నల్లపూసల గొలుసు లతో పాటు ఇంటర్ ఛేంజ బుల్ లాకెట్స్ వచ్చాయి.రంగు రంగుల రాళ్లు పూసలు గల లాకెట్ వాటికి తగ్గ జూకాలు వచ్చాయి ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటే దానికి మ్యాచింగ్ గా ఈ గొలుసు కొక్కెం తీసి ఆ రంగు లాకెట్ తొలగించుకోవచ్చు .రంగు రంగుల రాళ్లతో ఉన్న ఈ లాకెట్ లతో నల్లపూసలు గొలుసు చక్కని అందం వచ్చింది.

Leave a comment