పిల్లలకు బయట ఆడుకొనే సమయమే ఉండటం లేదు. కాస్తంత ఆడుకొనే సౌకర్యాలు లేని అపార్ట్ మెంట్లో ఒకవైపు స్కూళ్ళు,ట్యూషన్లు ఇంటికి వస్తే ఐపాడ్ లో .అయితే ఒక కొత్త అధ్యయనం ఇంటి లోపలే గడిపే పిల్లల్లో దృష్టి సమస్యలు కనిపిస్తుంది.బయట సూర్యకాంతి లో గడిపే పిల్లల్లో కాళ్ళజోడు అవసరం తక్కువగానే ఉందట. సూర్యకిరణాలకు ఎక్స్ పోజ్ అయితేనే మంచిదంటోంది అధ్యయనం రిపోర్ట్. పగటి వెలుతురు కళ్ళకి తగిలి దృష్టి సమస్యలు నెమ్మదిస్తాయి. ఎండ కన్నెరగకుండా ఇల్లు ,స్కూల్ ,ఐపాడ్ ప్రపంచంగా ఉంటే పిల్లల్లో కంటి సమస్యలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి.

Leave a comment