ఈ సంవత్సరం మిస్ యూనివర్స్ బ్యూనస్ ఎయిర్స్ 2024 అలెజాండ్రా మరిస్సా రోడ్రిగ్జ్ 60 ఏళ్ల రోడ్రిగ్జ్ తన కన్నా చిన్న వాళ్లను పక్కకు నెట్టి కిరీటం సొంతం చేసుకుంది. అందాల పోటీలు అంటే శారీరక సౌందర్యం మాత్రమే కాదు విలువలూ, ప్రమాణికమే అనేందుకు నేనే నిదర్శనం అంటోంది రోడ్రిగ్జ్ అర్జెంటీనా లోని లా ప్లాటా ఆమె ఊరు. న్యాయవాది జర్నలిస్ట్ కూడా.

Leave a comment