అదృష్టం వచ్చి వరిస్తుంది అని రష్మికా మండన్నా గురించి అనవచ్చు.పరిశ్రమకు రాగానే అవకాశాలు ఒక్కొక్కటిగా అందుకున్న లక్కీ నేను అంటుంది రష్మిక. నేనెప్పుడు అవకాశాల కోసం ఎదురుచుడలేదు. అదినా అదృష్టం .చిత్ర పరిశ్రమలో అవకాశం ఎంత గొప్పదో దాన్ని నిలబెట్టుకోవటం అంతే ముఖ్యమైనది. ప్రతి పాత్ర గురించి ఎంతో కష్టపడి పని చేస్తున్న నాదైన ముద్ర కోసం ప్రయత్నిస్తున్న అంటుంది రష్మికా మండన్నా.

Leave a comment