రెబెకా ప్రైస్,కరోనా వైరస్ పరిశోధక బృందంలో పని చేస్తోంది. సార్స్ కొవ్-2 ఏ విధంగా కొవిడ్-19 కు కారణం అవుతోంది పరిశీలిస్తున్న బృందంలో సభ్యురాలు రెబెకా. దేశాలు ప్రయోగ కేంద్రం మధ్య అనుసంధానం కష్టం అనుకున్నాను కానీ అందరూ ఎంతో అవగాహనతో బాధ్యతతో పనిచేస్తున్నాము అంటోంది రెబెకా ప్రైస్. చాలా తొందరగా కరోనా వైరస్ కు మందు కనిపెట్టే పనిలో ఉన్నారు.

Leave a comment