2012,2013 సంవత్సరాల నంది అవార్డులు ప్రకటించారు. ఏటో వెళ్ళిపోయింది మనసు లో నటించిన సమంతకు బంగారు తల్లి లో నటించిన అంజలీ పాటిల్ కి ఉత్తమ నటి గా అవార్డులు గెలుచుకున్నారు. ఆంద్ర ప్రదేశ్ ప్రభత్వం ప్రకటించిన నంది అవార్డుల పట్ల విజేతలు తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసారు.
Categories
Gagana

సమంత కు అంజలీ పాటిల్ కు ఉత్తమ నటి అవార్డు

ఉత్తమనటి అవార్డులు

2012,2013 సంవత్సరాల నంది అవార్డులు ప్రకటించారు. ఏటో వెళ్ళిపోయింది మనసు లో నటించిన సమంతకు బంగారు తల్లి లో నటించిన అంజలీ పాటిల్ కి ఉత్తమ నటి గా  అవార్డులు గెలుచుకున్నారు. ఆంద్ర ప్రదేశ్ ప్రభత్వం ప్రకటించిన నంది అవార్డుల పట్ల విజేతలు తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసారు.

Leave a comment