మహిళలంటే శక్తికి ప్రతీక వాళ్లకే స్ఫూర్తి దాతవు అయ్యావు అంటే గర్వంగా ఉంటుంది అంటుంది హర్షిణి కన్వేకర్. దేశంలో తొలి మహిళ ఫైర్ ఫైటర్ అగ్ని ప్రమాదాలు, వరదలు, భవనాలు కూలిపోవడం, నదులు పొంగటం వంటి విపత్తుల్లో సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న హర్షిణి మన కలలను సాధించేందుకు మనకి ఉన్నది ఇదే జీవితం. నచ్చింది చేసే విషయంలో స్త్రీ పురుషులు అన్న తేడా లేదు అంటుంది.

Leave a comment