పసి పిల్లలు ఎక్కువ సేపు నిద్రపోవాలంటారు ఎక్సపర్ట్స్. ఇంట్లో ఇతర కుటుంబ సభ్యుల కార్యకలాపాలతో వచ్చే శబ్దం ముఖ్యంగా టీవీలు, ఫోన్ లు పిల్లల్ని చాలా విసిగిస్తాయి. వాళ్లను ముద్దు చేస్తూ ఎత్తుకోవటం చుట్టూ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం మానేసి వాళ్లకు ప్రశాంతమైన చోటు కల్పించాలని వాళ్లు పడుకున్న గదిలో ఎక్కువ వెలుతురు లేకుండా చూడాలని చెబుతున్నారు.పిల్లల తో పాటు తల్లి కూడా పడుకుంటే వాళ్లకు రక్షణగా అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.

Leave a comment