అందమైన చీరల్లోకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది విద్యా బాలన్. కేన్స్ రెడ్ కార్పెట్ పైన విద్య తన సకల వస్త్ర కళలను ప్రదర్శించింది. సవ్య సాచి రూపొందించిన అందమైన చీరలకు అందం విద్యా బాలన్ వస్త్ర ధారణ లో యాక్సిసరీస్ లో తనదైన ప్రత్యేకత నిలుపుకునే విద్యా బాలన్. ఇష్టమైన డ్రెస్ చక్కని చీరలే. ఆమెకు గౌన్లు కుర్తీలు షార్ట్ కట్స్ అనార్కలీలు అస్సలు నప్ప వనే మనకే తెలిసిపోతుంది. కానీ చీరల్లోకి ఎందుకామే బావుంటుందీ అంటే అసలు చీరల క్వాలిటీ అంచులు పమిట కొంగులు కుచ్చిళ్ళు కట్టే తీరు ఇవన్నీ కలిసి అసలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్లవర్ గార్మెంట్ చీర ఒక్కటే కనుక. అందుకే దీన్ని ఎంచుకొంటానంటోంది విద్యా. చీరల అంచులు రివర్స్ ఆఫ్ లైట్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఇవి నాజూకు తనాన్ని ఎత్తునూ అందాన్ని తెలివిగా నిర్దేశిస్తాయి. ఒక్కసారి వీటికి జోడీగా వుండే యాక్సెసరీస్ కూడా చీరకి న్యూలుక్ ఇచ్చి మరింత అందాన్నిస్తాయి. విద్యాకయితే చిన్న రంగులు మరీ పెద్దవికాని నెక్లెస్ లు చుంకీ బ్యాంగిల్స్ బ్రేస్ లెట్స్ వదిలేసిన జుట్టు లేదా పాతకాలంలో లాగా చక్కని జడ అన్నీ కలిపి ఆమెను సంప్రదాయ సుందరిని చేసేస్తాయి. చీర చేసే మ్యాజిక్ ఇదే.
Categories
Gagana

విద్యాబాలన్ కిది పర్ఫెక్ట్ డ్రెస్

అందమైన చీరల్లోకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది విద్యా బాలన్. కేన్స్ రెడ్ కార్పెట్ పైన విద్య తన సకల వస్త్ర కళలను ప్రదర్శించింది. సవ్య సాచి రూపొందించిన అందమైన చీరలకు అందం విద్యా బాలన్ వస్త్ర ధారణ లో యాక్సిసరీస్ లో తనదైన ప్రత్యేకత నిలుపుకునే విద్యా బాలన్. ఇష్టమైన డ్రెస్ చక్కని చీరలే. ఆమెకు గౌన్లు కుర్తీలు షార్ట్ కట్స్ అనార్కలీలు అస్సలు నప్ప వనే మనకే తెలిసిపోతుంది. కానీ చీరల్లోకి ఎందుకామే బావుంటుందీ అంటే అసలు చీరల  క్వాలిటీ అంచులు పమిట కొంగులు కుచ్చిళ్ళు కట్టే తీరు ఇవన్నీ కలిసి అసలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్లవర్ గార్మెంట్ చీర ఒక్కటే కనుక. అందుకే దీన్ని  ఎంచుకొంటానంటోంది విద్యా. చీరల అంచులు రివర్స్ ఆఫ్ లైట్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఇవి నాజూకు తనాన్ని ఎత్తునూ అందాన్ని తెలివిగా నిర్దేశిస్తాయి. ఒక్కసారి వీటికి జోడీగా వుండే యాక్సెసరీస్ కూడా చీరకి న్యూలుక్ ఇచ్చి మరింత అందాన్నిస్తాయి. విద్యాకయితే చిన్న రంగులు మరీ పెద్దవికాని నెక్లెస్ లు చుంకీ బ్యాంగిల్స్  బ్రేస్ లెట్స్ వదిలేసిన జుట్టు లేదా పాతకాలంలో లాగా చక్కని జడ అన్నీ కలిపి ఆమెను సంప్రదాయ  సుందరిని చేసేస్తాయి. చీర చేసే మ్యాజిక్ ఇదే.

Leave a comment