పచ్చని అడవిని ప్రతిబింబించే పక్షులు, జంతువులు,పెద్ద వృక్షాలు, దట్టమైన పాదులు అందమైన లత లను ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సయంతీ ఘోష్ థ్రెడ్ వర్క్ తో కూడిన హ్యాండీక్రాఫ్ట్ డిజైన్స్ సృష్టించారు ముడి సిల్క్,మస్లిన్, ఆర్గన్జా,టాస్కర్ మూగ సిల్క్ వంటి ఫ్యాబ్రిక్స్ పైన అడవి అందాలను ఆకట్టుకునేలా సృష్టించింది.ఆమె చీరల డిజైన్స్ చెప్పే చక్కని జ్ఞాపకాలు అంటున్నారు ఆమె కష్టమర్స్ .

Leave a comment