ఈ 24 ఏళ్ల మోడల్ ఎత్తు మూడడుగుల నాలుగు అంగుళాలు నెవడా లోని రెనో పెట్టడం. ‘ మరగుజ్జు గా పుట్టినండునే ఎందుకూ పనికి రానిదానివనే చేతికి ఆరో వేలులాగా ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటేనని అందరు వెక్కిరిస్తుంటే మానసికంగా ఎంతో కుంగి పోయానని’ బాధపడుతూ చెప్పే ఈ మోడల్ పేరు డ్రు ప్రెస్టా. ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు అందరి దృష్టిణీ ఆకర్షించినా ప్రెస్టా రెండేళ్ళ క్రితం లాస్ ఏంజల్స్ కు సెలబ్రేటీ హోదాను తెచ్చిపెట్టింది. ఇప్పుడామెడకు ఎన్నో ఆఫర్స్ వెల్లువలా ఈ మరగుజ్జు అమ్మాయి ప్రెస్టా.

Leave a comment