జీవితంలో వచ్చే ఒక ముఖ్యమైన మలుపు పెళ్ళి. కాబోయే భార్య భర్తలు ఒకళ్ళ నొకళ్ళు అర్ధం చేసుకుని భావాలు పెంచుకుని, పెళ్ళికి సిద్ధం కండి అంటున్నారు. కౌన్సిలింగ్ నిపుణులు ముందుగా పెళ్ళి కాబోయే వ్యక్తులు నిజంగానే ఇస్తాపడుతున్నారా? లేదా పెద్ద వాళ్ళు నిర్ణయించారని సరే అన్నార, లేదా ఉద్యోగం, అందం ఇవన్నీ నచ్చి పెళ్ళి చేసుకుంటున్నారా తేల్చుకోవడం మొదటి అడుగు. ఉద్యోగం చేయాలా వద్దా అనే విషయం, జీవితంలో పాటించలనుకునే లక్ష్యం గురించి కాబోయే భాగస్వామి తో చేర్చించి అతని అభిప్రాయం తీసుకోవాలి. డబ్బు విషయంలో పొడుపు గురించి, భవిష్యత్తులో ఇద్దరు లేదా ఒక్కరి సంపాదన తో ఎలాంటి జీవితం నిర్మించుకోబోతున్నారు తెలుసుకోవాలి. ఇద్దరు ఒకరి పట్ల ఒకరు నమ్మకంగా వుండాలని నిర్ణయిచుకోవాలి. భవిష్యత్తులో కలుగబోయే పిల్లల గురించి కూడా ముందే చర్చించుకుంటేనే మంచిదంటున్నారు కౌన్సిలింగ్ ఎక్స్ పర్ట్స్ మరి పెళ్ళికి సిద్ధం అవుతున్నారంటే భవిష్యత్ ప్రణాళిక వుండాలి కదా!!!
Categories
You&Me

అన్యోన్య దాంపత్యం కూడా ప్లానింగే

జీవితంలో వచ్చే ఒక ముఖ్యమైన మలుపు పెళ్ళి. కాబోయే భార్య భర్తలు ఒకళ్ళ నొకళ్ళు అర్ధం చేసుకుని భావాలు పెంచుకుని, పెళ్ళికి సిద్ధం కండి అంటున్నారు. కౌన్సిలింగ్ నిపుణులు ముందుగా పెళ్ళి కాబోయే వ్యక్తులు నిజంగానే ఇస్తాపడుతున్నారా? లేదా పెద్ద వాళ్ళు నిర్ణయించారని సరే అన్నార, లేదా ఉద్యోగం, అందం ఇవన్నీ నచ్చి పెళ్ళి చేసుకుంటున్నారా తేల్చుకోవడం మొదటి అడుగు. ఉద్యోగం చేయాలా వద్దా అనే విషయం, జీవితంలో పాటించలనుకునే లక్ష్యం గురించి కాబోయే భాగస్వామి తో చేర్చించి అతని అభిప్రాయం తీసుకోవాలి. డబ్బు విషయంలో పొడుపు గురించి, భవిష్యత్తులో ఇద్దరు లేదా ఒక్కరి సంపాదన తో ఎలాంటి జీవితం నిర్మించుకోబోతున్నారు తెలుసుకోవాలి. ఇద్దరు ఒకరి పట్ల ఒకరు నమ్మకంగా వుండాలని నిర్ణయిచుకోవాలి. భవిష్యత్తులో కలుగబోయే పిల్లల గురించి కూడా ముందే చర్చించుకుంటేనే మంచిదంటున్నారు కౌన్సిలింగ్ ఎక్స్ పర్ట్స్ మరి పెళ్ళికి సిద్ధం అవుతున్నారంటే భవిష్యత్ ప్రణాళిక వుండాలి కదా!!!

 

Leave a comment