మానసికంగా అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే శక్తిమంతులు అంటున్నాయి అద్యాయనాలు.శారీరకంగా ఓ రవ్వంత అబ్బాయిలు బలంగ ఉండోచ్చునేమో కాని ఎన్నో విషయాల్లో అమ్మాయిలే ముందుంటారు అబ్బాయిలు ఒక సమయంలో ఒక్క పనే చేయగలరు అదే అమ్మాయిలు ఏక కాలంలో ఎన్నో పనులు చేయగలరట.ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం పొడుగాటి జుట్టు ఉన్న అమ్మాయిలు మానసికంగా చాలా దృడంగా ఉంటారని వాళ్ళకు ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ఎక్కువని ఏదైన సాధించగలమని ఎంతో ధీమాతో ఉంటారని చెబుతున్నారు.

Leave a comment