ఆనందాన్నిట్టే ఐదు పదార్ధాలు ఉన్నాయంటున్నారు పరిసోధకులు. ఈ ఐదు రకాలు తింటే ఆందోళన వుండదు, అసలు విచారమే మాయం అయిపోతుందిట. ఒమేగా ఫ్యాటీయాసిడ్స్ పోష్కలంగా వుండే చేపలు, అవకాడో, అరటిపండ్ల పాలకూర, ముడి బియ్యంలో వుండే అన్నం తినడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా హాయిగా వుంటుంది అంటున్నారు. ఆ పదార్ధాలలోని పోషకాలతో మెదడులో నెరటోసిన్, డాపమైన అనేక రసాయినం ఫలితంగా ఉత్సాహంగా సంతోషం వుంటుంది. కనుక ఈ ఐదింటిలో ముడిబియ్యపు అన్నం పూర్తిగా తీసుకుంటే మిగతావి రోజుకొకటి అయినా భిజనంలో ఉండేలా చూసుకుంటే సంతోషం మన దగ్గర, మనతోనే ఉంటుందన్నారు పరిశోధకులు. చుట్టూ పచ్చని ప్రక్రుతి కళ్ళకు సంతోషం ఇస్తే, ప్రక్రుతి సహజంగా దొరికే పదార్ధాల తోనే ఆనందపు రహస్యం వుంది తెలుసుకోండి అని చెప్పుతున్నారు పరిశోధకులు.
Categories
WhatsApp

ఇవి ఆనంద పెట్టే పదార్ధాలు.

ఆనందాన్నిట్టే ఐదు పదార్ధాలు ఉన్నాయంటున్నారు పరిసోధకులు. ఈ ఐదు రకాలు తింటే ఆందోళన వుండదు, అసలు విచారమే మాయం అయిపోతుందిట. ఒమేగా ఫ్యాటీయాసిడ్స్ పోష్కలంగా వుండే చేపలు, అవకాడో, అరటిపండ్ల పాలకూర, ముడి బియ్యంలో వుండే అన్నం తినడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా హాయిగా వుంటుంది అంటున్నారు. ఆ పదార్ధాలలోని పోషకాలతో మెదడులో నెరటోసిన్, డాపమైన అనేక రసాయినం ఫలితంగా ఉత్సాహంగా సంతోషం వుంటుంది. కనుక ఈ ఐదింటిలో ముడిబియ్యపు అన్నం పూర్తిగా తీసుకుంటే మిగతావి రోజుకొకటి అయినా భిజనంలో ఉండేలా చూసుకుంటే సంతోషం మన దగ్గర, మనతోనే ఉంటుందన్నారు పరిశోధకులు. చుట్టూ పచ్చని ప్రక్రుతి కళ్ళకు సంతోషం ఇస్తే, ప్రక్రుతి సహజంగా దొరికే పదార్ధాల తోనే ఆనందపు రహస్యం వుంది తెలుసుకోండి అని చెప్పుతున్నారు పరిశోధకులు.

Leave a comment