మీ మొహాన్ని మా రోబో కోసం ఇవ్వండి ,మీకు 90 లక్షలు ఇస్తాం అంటోంది జహామిక్ సంస్థ . ఆసంస్థ వృద్దులకు సేవ చేసేందుకు అచ్చం మనిషి రూపంలో ఉండే రోబోనో తయారు చేస్తోంది . అందుకుగాను అచ్చం మనిషి రూపం కావాలి ఎవరేనా ఈ సంస్థ మెయిల్ faces @ geomiq.com కు ఫోటోలు పంపితే తమకు కావలసిన వాళ్ళను లాక్ చేసుకొని వారు తయారు చేయబోయే రోబో కు ఆ ముఖాన్ని అమర్చుతారు . ఆ ముఖానికి సంబంధించి సర్వ హక్కులు ఇచ్చేందుకు 90 లక్షలు ఇస్తారు . ఎవరేనా ఇష్టపడితే,మొహం ఇస్తే అచ్చం తమని పోలిన రోబోని చూడవచ్చు .

Leave a comment