బెంగాల్ కాటన్ ,కోటా,కలంకారీ ఏ రకం కాటన్ చీరె అయిన, తెలుపు ,కోరా కాలర్ లో ఉండే ఈ సమ్మర్ లో కూల్ గా కనిపిస్తాయి. కాటన్ జరీ కూడా అందమైన లుక్ ఇస్తాయి. బంగారు జరీ బార్డర్ ఉన్న కాటన్ చీరెలు లేదా సాదా అంచులున్న డిజైన్ చీరెలు, ప్రింటెండ్ కాటన్ ఈ వేసవికి సరైన సెలక్షన్.

Leave a comment