జీవితంలో ఏ అనుభవానికైనా కళ్లనీళ్లు వస్తాయి. పట్టలేని ఆనందం వచ్చినా పట్టరాని దుఃఖం వచ్చినా కనీళ్లొస్తాయి. బాధ దిగులు కోపం నిస్సహాయత నొప్పి అన్నింటికీ తిరుగులేని సమాధానం ఏడుపే. చిన్నప్పటినుంచి ఏడుపు ఒక బలహీనత ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ కనీరు ఆపెసుకోవటం అలవాటు చేసుకుంటాం. కానీ కనీళ్లకు ఒక హీలింగ్ పవర్ ఉంది. మనసారా కడుపారా పడేస్తే మనసుకి కలిగిన కష్టం ఎగిరిపోతుంది. ఇతరులను ఆదుకోవటం తో కలిగిన సంతోషం కనీళ్ళ రూపంలోనే ఉంటుంది. అంతులేని విజ్ఞానం పొందినపుడు జీవిత సత్యాన్ని కనుగొన్నప్పుడు కనీళ్లొస్తాయి. ప్రపంచాన్ని అర్ధం చేసుకుని మనం ఎంత స్వచంగా వెలుతురూ ప్రసరించే గాజులాగా ఉండాలని తేల్చుకున్నప్పుడు అలా ఉండగలిగినప్పుడు కనీళ్ళు వస్తాయి. కన్యా దానం ఇచ్చేసి అత్తవారింటికి పంపేస్తు ఏడుస్తారు. విదేశాలకు ఉన్నత చదువులకు పిల్లల్ని పంపుతూ పంపేది వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం అని తెలిసినా ఏడ్చేస్తారు. చాలా కాలం తర్వాత బంధువులు కలిసినా స్నేహితులు కలిసినా కళ్ళనీళ్ళతో ఆహ్వానిస్తారు. ఏడుపు ఒక అద్భుతమైన ఉపశమన చర్య. అందుకే ఏడుపు ఎలాంటి సందర్భంలో వచ్చినా ఆపుకోనక్కర్లేదు. అవి శరీరం నుంచి బయటకి పోతు మనసులోని వేదనని పట్టుకు పోతాయి. మనసు తేలికై సంతోషం వస్తుంది.
Categories
WhatsApp

కనీళ్ళు రాలితే మనసు తేలికవుతుంది

జీవితంలో ఏ  అనుభవానికైనా కళ్లనీళ్లు వస్తాయి. పట్టలేని ఆనందం వచ్చినా పట్టరాని దుఃఖం వచ్చినా కనీళ్లొస్తాయి. బాధ దిగులు కోపం నిస్సహాయత నొప్పి అన్నింటికీ తిరుగులేని సమాధానం ఏడుపే. చిన్నప్పటినుంచి ఏడుపు ఒక బలహీనత ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ కనీరు ఆపెసుకోవటం అలవాటు చేసుకుంటాం. కానీ కనీళ్లకు ఒక హీలింగ్ పవర్ ఉంది. మనసారా కడుపారా పడేస్తే మనసుకి కలిగిన కష్టం ఎగిరిపోతుంది. ఇతరులను ఆదుకోవటం తో కలిగిన సంతోషం కనీళ్ళ రూపంలోనే ఉంటుంది. అంతులేని విజ్ఞానం పొందినపుడు జీవిత సత్యాన్ని కనుగొన్నప్పుడు కనీళ్లొస్తాయి. ప్రపంచాన్ని అర్ధం చేసుకుని మనం ఎంత స్వచంగా వెలుతురూ ప్రసరించే గాజులాగా ఉండాలని తేల్చుకున్నప్పుడు అలా ఉండగలిగినప్పుడు కనీళ్ళు వస్తాయి. కన్యా దానం ఇచ్చేసి అత్తవారింటికి పంపేస్తు  ఏడుస్తారు. విదేశాలకు ఉన్నత చదువులకు పిల్లల్ని పంపుతూ పంపేది వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం అని తెలిసినా ఏడ్చేస్తారు. చాలా కాలం తర్వాత బంధువులు కలిసినా స్నేహితులు కలిసినా కళ్ళనీళ్ళతో  ఆహ్వానిస్తారు. ఏడుపు ఒక అద్భుతమైన ఉపశమన చర్య. అందుకే ఏడుపు ఎలాంటి సందర్భంలో వచ్చినా ఆపుకోనక్కర్లేదు. అవి శరీరం నుంచి బయటకి పోతు మనసులోని వేదనని పట్టుకు పోతాయి. మనసు తేలికై సంతోషం వస్తుంది.

Leave a comment