మనం నడిచే పద్దతిబట్టి మన వ్యక్తిత్వం ఏమిటో చెప్పగలం అంటున్నారు పరిశోధకులు.వేగంగా నడిచే వారు కలివిడిగా,ఆత్మవిశ్వాసంలో కొత్త అనుభవాలను అన్వేషించే గుణంతో జీవనోత్సాహాంతో ఉంటారనీ అలాగే నెమ్మదిగా నడిచే వాళ్ళలో విచారం ,ముభావం కోపం చిరాకు ఎక్కువగా ఉంటాయని పరిశోధకులు చెపుతున్నారు. కానీ ఇలాంటి మనస్థత్వం అలవరుచుకోవటం కోసం నడక తీరు మార్చుకోవద్దనీ,స్వభావం ఎంత మాత్రం మారదనీ అయితే నడక తీరు ఎలా ఉన్నా ఆ వ్యక్తుల్లో బలాలు,బలహీనతలు ఉంటాయని పరిశోధకులు వివరించారు.

Leave a comment