డెలివరీ యాప్ ద్వారా మొక్కల వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఆకాంక్ష గుప్తా. కోట్ల టర్నోవర్ తో నడుస్తున్న ఈ వ్యాపారం లో ఫుడ్ డెలివరీ ఇచ్చినట్లుగానే మొక్కలు, విత్తనాలు, ఎరువులు ఆర్డర్ ఇచ్చిన గంటల్లో కష్టమర్స్ కు అందుతాయి. 2021లో ఉర్వాన్.కామ్ కంపెనీ స్థాపించారు ఆకాంక్ష. నర్సరీ నిర్వాహకులతో కలిసి పనిచేసే యాప్ ద్వారా మొక్కలను ఇష్టపడే ఎంతోమంది చక్కని మొక్కలు,మంచి సలహాలు పొందుతున్నారు.

Leave a comment