పెళ్లిళ్లు, వేడుకల్లో మెరిసిపోయేలా పట్టు చీరె అంచుకు ఎంబ్రాయిడరీ బార్డర్ చీరలు మార్కెట్ లోకి వచ్చాయి. బ్లౌజ్ డిజైన్ అందాన్ని చీర పైకి తెచ్చేస్తున్నారు. ఎంబ్రాయిడరీ అంచుల పట్టుచీర రంగుకు తగ్గట్టు చక్కని బార్డర్ తో వస్తున్నాయి.అసలే పట్టుచీర బంగారు రంగు అంచు, దానిపైన ఎంబ్రాయిడరీ ఇంకో అంచు తో వేసుకున్న నగలతో పాటు చీర కూడా మెరిసిపోతుంది.

Leave a comment