ప్రతి రోజు ఫేస్ సీరమ్ రాసుకొంటే మొహం పై గీతాలు ముడతలు కనపడకుండా పోతాయి. చర్మం కాంతివంతంగా ఉండాలంటే మాయిశ్చ రైజర్ కంటే తేలికగా ఉండే జెల్ లేదా లిక్విడ్ రూపంలో ఉండే ఫేస్ సీరమ్ రాసుకోవాలి. ఇది చర్మం లోపాలి కాణాల్లోకి వెళ్లి చర్మానికి మృదుత్వాన్ని ఇస్తుంది. ఇందులోని రెటినాల్,కాపర్ పె ప్లైడ్ ముఖం పైవి మడతలు తొలగించి చర్మాన్ని యవ్వనవంతంగా మార్చేస్తుంది.

Leave a comment