తిమక్కా అంటే ఎవ్వరూ గుర్తు పట్టారు ఏమో కానీ, సాలుమారద అంటే చెట్ల వరస తిమక్క అంటే మాత్రం కర్ణాటక అందరికి తెలుసు. అభివృద్ధి పేరు తో చెట్లు కులుస్తున్న ఈ రోజుల్లో మొక్కలే ప్రాణం అనుకుని 60 సంవత్సరాలుగా తన స్వగ్రామం హలికల్ కు వచ్చే దారిలో వరుస్సగా చెట్లు నాటి, వాటి సంరక్షణ చేసింది. ఇప్పుడవి పెద్ద వృక్షాలు. ఈమెది ఈ చెట్ల పరిరక్షణ చేసిననదుకు నేషనల్ సిటిజన్ అవార్డు ఇచ్చారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం మొక్కలు నటించే కార్యక్రమానికి తిమక్క అని పేరు పెట్టారు. రహదారుల వెంట నీడ నిచ్చే చెట్లను పెంచడమే తిమక్క లక్ష్యం 20 వ ఏట పెళ్ళైన ఆమెకు 40 ఏళ్ళు వచ్చినా సంతానం లేరు. చుట్టూ పక్కల వాళ్ళు ఆమెను గొడ్రాలు అంటే చెరువులో దుకిందట తిమ్మక్క. ఒక్క చెట్టు ఆమె చేతికి దొరికి ఆమెను చవనివ్వలేదట. ఆ నాడు తనకు ప్రాణాలు కాపాడి సందేశం ఇచ్చిందని భావించి, మొక్కలు పెంచడం మొదలు పెట్టింది తిమక్క ఎంతో మంది తిమక్కలు పుట్టి ఈ భూగోలాన్ని పచ్చగా చేస్తే బాగుంటుంది.
Categories
Gagana

చెట్ల పరిరక్షణ చేసిన తిమక్క

తిమక్కా అంటే ఎవ్వరూ గుర్తు పట్టారు ఏమో కానీ, సాలుమారద అంటే చెట్ల వరస తిమక్క అంటే మాత్రం కర్ణాటక అందరికి తెలుసు. అభివృద్ధి పేరు తో చెట్లు కులుస్తున్న ఈ రోజుల్లో మొక్కలే ప్రాణం అనుకుని 60 సంవత్సరాలుగా తన స్వగ్రామం హలికల్ కు వచ్చే దారిలో వరుస్సగా చెట్లు నాటి, వాటి సంరక్షణ చేసింది. ఇప్పుడవి పెద్ద వృక్షాలు. ఈమెది ఈ చెట్ల పరిరక్షణ చేసిననదుకు నేషనల్ సిటిజన్ అవార్డు ఇచ్చారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం మొక్కలు నటించే కార్యక్రమానికి తిమక్క అని పేరు పెట్టారు. రహదారుల వెంట నీడ నిచ్చే చెట్లను పెంచడమే తిమక్క లక్ష్యం 20 వ ఏట పెళ్ళైన ఆమెకు 40 ఏళ్ళు వచ్చినా సంతానం లేరు. చుట్టూ పక్కల వాళ్ళు ఆమెను గొడ్రాలు అంటే చెరువులో దుకిందట తిమ్మక్క. ఒక్క చెట్టు ఆమె చేతికి దొరికి ఆమెను చవనివ్వలేదట. ఆ నాడు తనకు ప్రాణాలు కాపాడి సందేశం ఇచ్చిందని భావించి, మొక్కలు పెంచడం మొదలు పెట్టింది తిమక్క ఎంతో మంది తిమక్కలు పుట్టి ఈ భూగోలాన్ని పచ్చగా చేస్తే బాగుంటుంది.

Leave a comment