2024 పారిస్ సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ కు అర్హత సాధించింది 26 సంవత్సరాల నేత్ర కుమనన్.సెయిలింగ్ లో జాతీయ అంతర్జాతీయ పథకాలు సాధించింది. నీలి సముద్రం లో సెయిలింగ్ చేయటం అంటే కెరటాలపై స్వారీ చేయటం అంటుంది నేత్ర. దేశం తరఫున రెండు సార్లు ఆసియా క్రీడల్లో పాల్గొన్నది అంతర్జాతీయ సెయిలింగ్ ఛాంపియన్ షిప్ లో 20 కి పైగా పథకాలు సాధించింది. ఎంబిఎ చదువుతున్న నేత్ర ఈ సాహస క్రీడ ఆడవాళ్లకు సాధ్యమే అని నిరూపించింది.

Leave a comment