ఒక్క  చక్కర మాత్రమే డేంజర్ కాదు. కొన్ని పదార్దాల్లో చక్కర దాక్కుని వుంటుంది. లాక్టోస్, ఇది రెండు షుగర్ బిల్డింగ్ బాక్స్ వుంటుంది. లాక్టోస్, గ్లూకోజ్, ఇవి పాల పదార్దాల్లో ఉంటాయి. అందుకే పంచదార లేని ప్లయిన్ పాలు అలవాటు చేసుకోవాలి. పండ్లలో ఫ్రక్టోజ్ వుంటుంది. ఇది సింపుల్ నాచురల్ షుగర్. స్వీట్నెస్ సిల్క్ లో 1.2 నుంచి 1.75 వరకున్తుంది. ఇక గ్లూకోజ్ స్పోర్ట్స్ డ్రింక్స్తోనూ గ్లూకోజ్ టుంది.అ తేనె ఒక్కటే పోశాకాలకుచి ఆదారం కాబట్టి అనుమతించగల   స్వీట్   ఫ్రక్టోస్, గ్లూకోజ్ ల సహజ  కలయిక ఇది. సుక్రోజ్ ఇదిబుల్ షుగర్. ప్రాసెస్ట్ పదార్ధా పానీయాల్లో వుంటుంది.  ఇవన్నీ పంచదారఅమ్లో వుండవు.  పదార్ధాలు పండ్లు,  పాలు రూపంలో   కనుక తినేప్పుడు సరిగా చూసుకోవాలి.

Leave a comment